OnUploadProgressCallback typedef Null safety

OnUploadProgressCallback = void Function(int sentBytes, int totalBytes)

Implementation

typedef OnUploadProgressCallback = void Function(int sentBytes, int totalBytes);