refreshChannel static method Null safety

Future<BaseChannel> refreshChannel(
 1. ChannelType channelType,
 2. String channelUrl
)

Refreshes this channel instance

Implementation

static Future<BaseChannel> refreshChannel(
 ChannelType channelType,
 String channelUrl,
) async {
 if (channelType == ChannelType.group) {
  return GroupChannel.refresh(channelUrl);
 } else {
  return OpenChannel.refresh(channelUrl);
 }
}