setMetaData method

void setMetaData(
  1. String key,
  2. List<String> values
)

Works exclusively with setMetaDataValueStartsWith.

Implementation

void setMetaData(String key, List<String> values) {
  sbLog.i(StackTrace.current, 'key: $key, values: $values');

  metaDataKey = key;
  metaDataValues = values;
  metaDataValueStartsWith = null;
}