BaseChannelMessageMetaArray extension

BaseChannelMessageMetaArray

on

Methods

addMessageMetaArrayValues(BaseMessage message, List<MessageMetaArray> metaArrays) Future<BaseMessage>
Adds message meta array values.
createMessageMetaArrayKeys(BaseMessage message, List<String> keys) Future<BaseMessage>
Creates message meta array keys.
deleteMessageMetaArrayKeys(BaseMessage message, List<String> keys) Future<BaseMessage>
Deletes message meta array keys.
removeMessageMetaArrayValues(BaseMessage message, List<MessageMetaArray> metaArrays) Future<BaseMessage>
Removes message meta array values.